بازگشت

توصيه به انتخاب داماد پارسا


قال رجل للحسن عليه السلام: ان لي ابنة فمن تري أ ن أزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله عز وجل فإن أحبها أکرمها وأن أ بغضها لم يظلمها .

***

مردي به امام حسن عليه السلام عرض کرد : دختري دارم، به نظر شما با چه کسي وصلت کنم . فرمود : با کسي که متقي و با ايمان باشد . چون اگر او را دوست بدارد، مورد احترامش قرار ميدهد ، و اگر از او نفرت داشته باشد، به او ظلم نميکند .

***