بازگشت

فضيلت ديدن نقاط مثبت هر چيز


ان ابصر الابصار ما نفذ في الخير مذهبه وأسمع الاسماع ما وعي التذکير وانتفع به. أسلم القلوب ما طهر من الشبهات .

***

به درستي که پر ديدترين ديدهها آن است که در خير نفوذ کند، و شنواترين گوشها آن است که تذکري را بشنود و از آن سود برد، سالمترين دلهاآن است که از شبهه ها پاک باشد .

***