بازگشت

فضيلت خشنودي به تقديرات تلخ و شيرين خداوند


من اتکل علي حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له.

***

آنن کس که بر حسن اختيار خداوند توکل و اعتماد کند، و به قضا و قدر الهي خوشنودباشد، آرزو نمي کند در غير حالي باشد که خداوند برايش اختيار کرده است .

***