بازگشت

توصيه به تأني و احتياط در قول و وعده دادن به مردم


المسؤول حر حتي يعد، ومسترق المسؤول حتي ينجز .

***

انسان تا وعده نداده، آزاد است . اما وقتي وعده مي دهد زير بار مسؤوليت مي رود، و تا به وعده اش عمل نکند رها نخواهد شد .

***