بازگشت

نقش مشاوره در هدايت افراد به راه صحيح


ما تشاور قوم الا هدوا الي رشدهم .

***

هيچ مردمي با هم مشورت نکند مگر اينکه به درستي هدايت شوند .

***