بازگشت

هدف دار بودن آفرينش انسان


اعلموا ان الله لم يخلقکم عبثا وليس بتارککم سدي ، کتب آجالکم وقسم بينکم معائشکم، ليعرف کل ذي لب منزلته وأن ما قدر له اصابه وما صرف عنه فان يصيبه، قد کفاکم مؤونة الدنيا وفرغکم لعبادته وحثکم علي الشکر وافترض عليکم الذکر وأوصاکم بالتقوي منتهي رضاه .

***

بدانيد که خدا شما را بيهوده نيافريده و سر خود رها نکرده، مدت عمر شما را معين کرده و روزي شما را ميانتان قسمت کرده تا هر خردمندي اندازه خود را بداند وبفهمد که هر چه برايش مقدر است به او ميرسد، و هر چه از او نيست به او نخواهدرسيد، خدا خرج دنياي شما را کفايت کرده و شما را براي پرستش فراغت بخشيده و به شکرگزاري تشويق کرده و ذکر و نماز را بر شما واجب کرده و تقوي را به شما سفارش

***