بازگشت

شهادت


جعده دختر اشعث بن قيس همانند پدرش منافقي بود كه در منزل نوه رسول خدا لانه كرده بود معاويه به توسط اشعث كه نزديكي با وي داشت به جعده خبر داد كه اگر سمي كه ما از قبل تهيه كرده ايم به حسن بن علي بدهي صد هزار درهم به تو مي دهم وتو را به همسري يزيد پسرم در مي آورم. در يك روز گرم امام با زبان روزه وارد منزل شد وپس از افطار بر اثر تشنگي آب طلبيد وجعده همراه شير سم را به ايشان خوراند. چون ايشان سم را خورد ناگهان حالشان منقلب شد وكلمه استرجاع را بر زبان جاري كرد وتشتي طلبيد و سم را به همراه جگر هاي پاره پاره درونبرگرداند ناگهان ناله حضرت بالا رفت و پس از نفرين او فرمود به وعده اي كه به تو دادند وفا نمي كنند. بعدها جعده كه براي رسيدن به مطلوبش به كاخ معاويه رفت ،معاويه او را بيرون كرد وگفت:برو كه تو به حسن بن علي وفادار نبودي ،به پسر من وفادار باشي؟