بازگشت

در رثاي امام مجتبي ( ع )


مهرت به کاينات برابر نميشود

داغي ز ماتم تو فزونتر نميشود

از داغ جانگداز تو اي گوهر وجود

سنگ است هر دلي که مکدر نميشود

ظلمي که بر تو رفت ز بيداد اهل ظلم

بر صفحه خيال مصور نميشود

تنها جنازه تو شد آماج تير کين

يک ره شد اين جنايت و ديگر نميشود

بي بهره از فروغ ولاي تو يا حسن

مشمول اين حديث پيمبر نميشود

فرمود ديدهاي که کند گريه بر حسن

آن ديده کور وارد محشر نميشود

دارم اميد بوسه قبر تو در بقيع

اما چه ميتوان که ميسر نميشود

با اين ستم که بر تو و بر مدفنت رسيد

ويران چرا بناي ستمگر نميشود

آن را چه دوستي است ( مويد ) که ديدهاش

از خون دل ز داغ حسن تر نميشود


سيد رضا مويد (ت 1321ه ش)