بازگشت

ميلاد مسعود امام حسن مجتبي ( ع )


اي دل بيا که روي به سوي خدا کنيم

توفيق بندگي طلب از کبريا کنيم

کبر و ريا ترا کند از کبريا جدا

پرهيز از دو رويي و کبر و ريا کنيم

ما را رسد به دامن پروردگار دست

گر دامن هوا و هوس را رها کنيم

افتد فروغ دوست در آيينه ضمير

آيينه پاک اگر ز غبار هوا کنيم

خواهي اگر که دوست به عهدش وفا کند

بايد به عهد خويشتن اول وفا کنيم

گردد دل شکسته ما حاجتش روا

گر حاجت شکسته دلان را روا کنيم

برخيز تا که خفته دلان را چو مرغ شب

با نغمه محبت خود آشنا کنيم

ماه خدا رسيد ، که در چشمه خلوص

خود را غريق رحمت بي انتها کنيم

ماه خدا رسيد ، که با صيقل صفا

آيينه مکدر دل با صفا کنيم

ماه خدا رسيد ، که انفاق و بذل مال

بر مردم شکسته دل بينوا کنيم

ماه خدا رسيد ، که با اشک انفعال

پاکيزه لوح خويش زجرم و خطا کنيم

ماه خدا رسيد ، که بر آستان حق

ابراز بندگي چو شه اوليا کنيم

ميلاد مجتبي است بيا تا به خرمي

امشب بساط جشن ولادت بپا کنيم

جشني خجسته از پي خشنودي حسن

بر پا در آستان شه دين رضا کنيم

ماهي ز بام حسن بر آمد که تا نظر

حق را بر آن جمال حقيقت نما کنيم

آمد حسن که کسب کمالات و سروري

زان مظهر فصاحت و صبر و سخا کنيم

آمد حسن که درک فيوضات معنوي

زان چشمه فضيلت و فيض و عطا کنيم

حسن حسن چگونه ستاييم ، کي توان

در اين مقام حق سخن را ادا کنيم

دل را سوي مدينه فرستيم باادب

اول سلام بر حرم مصطفي کنيم

در آستان فاطمه خرم مشام جان

زان بوستان عصمت و زهد و حيا کنيم

زان پس کنيم روي به ويرانه ( بقيع )

دوم سلام بر حسن مجتبي کنيم

روشن کنيم شمع در آن وادي خموش

پروانهوار در قدمش جان فدا کنيم

سوم سلام را به مه آسمان زهد

( سجاد ) نور چشم شه کربلا کنيم

چارم سلام را به گل بوستان فضل

بر ( باقرالعلوم ) ولي خدا کنيم

پنجم سلام بر ششمين پيشواي حق

بر ( صادق الامه ) مهين پيشوا کنيم

تقديم خاک پاک حسن امشب اي ( رسا)

درهاي شاهوار ز طبع رسا کنيم


دکتر قاسم رسا (وفات 1356ه ش)