بازگشت

ميلاد حسن بن علي ( ع )


سبزه اندر سبزه بيني ارغوان در ارغوان

لاله اندر لاله بيني ياسمن در ياسمن

ساحت بستان ز فر سبزه شد باغ بهشت

دامن صحرا از بوي نافه شد رشک ختن

نقش گل را آن چنان آراست نقاش بهار

کز شگفتي ماندت انگشت حيرت در دهن

از شميمي خاک گردد مشکبيز و مشک بار

وز نسيمي آب گردد موج خيز و موج زن

سبزه پرچم بر فرازد صبحدم در باغ و راغ

لاله آتش بر فروزد شامگاهان در دمن

گل شد از لطف نسيم و دولت ابر بهار

شاهدي شيرين شمايل دلبري سيمين بدن

دشت و صحرا در لطافت تالي باغ بهشت

باغ و بستان در طراوت رشک فردوس عدن

در شب مهتاب بيني بر لب آب روان

عاشقان را بزم عيش و شاعران را انجمن

نونهالان چمن را دايه ابر بهار

گه ز رخ شويد غبار و گه بنوشاند لبن

تا کند بلبل دل گل را اسير دام عشق

گه ز شيرين خواندنش افسانه گاه از کوهکن

وه چه خوش بشکفته در گلزار زهرا نوگلي

کز طراوت گشته رويش رشک گلهاي چمن

ديده از نور جمالش روشني يابد چو دل

بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من

بلبل آن جا هر سپيده دم سرايد نغمهاي

در ثناي خسرو خوبان امام ممتحن

از حريم فاطمه در نيمه ماه صيام

چهره ماه حسن تابيد با وجه حسن

ميوه بستان زهرا نور چشم مصطفي ( ص )

پاره قلب علي بن ابيطالب حسن

در محيط علم و دانش آفتابي تابناک

بر سپهر حلم و بخشش کوکبي پرتو فکن

شد عيان از چهره تابان او نور خدا

شد جوان از چشمه احسان او چرخ کهن

چون دمد صبح وصالش دل شود دار السرور

چون رسد شام فراقش جان شود بيت الحزن

سينه از نور فضايل روشني بخش جهان

چهره در حسن شمايل رشک خوبان زمن

بر حصار حلم او شد پايه دين استوار

محکم از ايمان او شرع نبي موتمن

پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفي

تا براندازد لواي کفر و آشوب و فتن

آستان مجتبي را کرد اگر دشمن خراب

کي تواند بر سليمان چيره گردد اهرمن

نور جاويدان او بر جان ما بخشد فروغ

عشق روزافزون او در قلب ما دارد وطن

منبع فيض و عطاي کبرياي ذوالجلال

مظهر ذات و صفات کردگار ذوالمنن

تن مپرور جز به مهر خاندان حق ( رسا )

تا ز دل شويد غبار رنج و اندوه و محن

وه چه خوش دارد تماشا امشب از لطف رضا

جشن ميلاد حسن در آستان بوالحسن


دکتر قاسم رسا (وفات 1356ه ش)