بازگشت

گشته ام بيمار غربت


گشته ام بيمار غربت ، درد درمانم شده
همدمم در کنج عزلت ، آه سوزانم شده
مجتبايم ، آنکه از بي ياري و بي همدمي
آه ، تنها محرم اسرار پنهانم شده
مي کنم در خانه خود هم به غربت زندگيمن ندانم با چه جرمي خانه ، زندانم شده ؟