بازگشت

در ماتم کريم اهل بيت(ع)


مهرت به کاينات برابر نمي شود


داغي زماتم تو فزونترنمي شود


از داغ جانگداز تو اي گوهر وجود


سنگ است هر دلي که مکدّر نمي شود


ظلمي که بر تو رفت زبيداد اهل ظلم


بر صفحه خيال مصوّر نمي شود


تنها جنازه تو شد آماج تيرکين


يک ره شد اين جنايت و ديگر نمي شود


بي بهره از فروغ ولاي تو يا حسن


مشمول اين حديث پيمبر نمي شود


فرمود ديده اي که کند گريه بر حسن


آن ديده کور وارد محشر نمي شود


دارم اميد بوسه قبر تو در بقيع


امّا چه مي توان که ميسرّ نمي شود


با اين ستم که بر تو و بر مدفنت رسيد


ويران چرا بناي ستمگر نمي شود


آن را چه دوستي است " موّيد " که ديده اش


از خون دل ز داغ حسن، تر نمي شود

سيد رضا مويد