بازگشت

پاسخ حضرت به مغيره


اما تو اي مغيره! شايستگي آنرا نداري که در امثال اين منارات شرکت داشته باشي. مثَل تو مثَل پشه ايست که چون مي خواست از شاخه درخت خرما برخيزد, به نخل گفت: مواظب باش که مي خواهم از رويت پرواز کنم. درخت خرما گفت: مگر من بودنت را احساس کردم که حالا از پروازت باخبر گردم.

اي مغيره! حدي که به خاطر زنا بايد درباره تو اجرا گردد, ثابت است و اگر چه عمر اين حق را از تو دور نمود, اما خداي متعال او را در اين باره بازخواست خواهد فرمود. خود تو از رسول الله(ص) پرسيدي: آيا مرد مي تواند به زني که قصد همسري با او را دارد, نگاه کند. حضرت فرمودند: تا زمانيکه قصد زنا نداشته باشد, مانعي ندارد. اين پاسخ بيانگر آنست که حضرت پيامبر تو را زناکار مي دانسته اند. اما شما اي گروه که بخاطر حکومت داشتن کنونيتان بر ما فخر مي فروشيد, بدانيد که قادر متعال در قرآن مي فرمايد:

و اذا اردنا ان نهلک قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

«چون بخواهيم مردم سرزميني را نابود کنيم, تبهکاران را بر آنها مي گماريم و آنها فسق مي ورزند و شايسته عذال مي شوند و آنگاه سرنگونشان مي سازيم.»