بازگشت

فروتني امام حسن(ع)


ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» خود از کتاب «فنون» و کتاب «نزهه الابصار» نقل مي کند که روزي حضرت امام حسن(ع) بر جمعي از فقرا گذشت که برزمين نشسته بودند و استخوانهايي را در دست داشتند که ذرات گوشت را در آنها يافته و مي خوردند. هنگامي که امام حسن(ع) را ديدند، از او خواستند که با آنان هم غذا شود. حضرت بدون درنگ نشسته، مشغول به خوردن غذا شد و فرمخود: خداوند افراد متکبر را دوست نمي دارد. سپس از آنان خواست که با او به خانه اش بروند و به آنان غذا و پوشاک بخشيد.