بازگشت

چهار خصلت براي رستگاري


384 ـ و اربلى مى گويد: [ امام] حسن عليه السلام فرمود:چون اميرمؤمنان عليه السلام از ضربت ابن ملجم در احتضار قرار گرفت، نزد او آمدم و بى تابى كردم، فرمود: آيا بى تابى؟ عرض كردم: چگونه بى تاب نباشم با اين كه شما را در اين حال مى بينم؟ فرمود: «چرا چهار خصلت را به تو نياموزم كه اگر آن ها را رعايت كنى، رستگار شوى، وگرنه هر دو جهان را از دست دهى؛ فرزندم! هيچ دارايى بالاتر ازعقل نيست، و هيچ ندارى همچون نادانى نيست، و هيچ تنهايى سخت تر از خود شگفتى نيست، و هيچ شادى لذّت بخش تر از خوش اخلاقى نيست». و من اين [سخنان] را از [ امام] حسن عليه السلام كه از پدر خود [ اميرمؤمنان عليه السلام ] نقل مى كرد، شنيدم و تو اگر خواستى آن را ضمن مناقب او با پدر بزرگوارش بياور.