بازگشت

عقل


383 ـ اربلى مى گويد: حسن بن علىّ عليه السلام فرمود:هر كه عقل ندارد، ادب ندارد و هر كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و هر كه دين ندارد، حيا ندارد و سرآمدِ خرد، خوشرفتارى با مردم است و هر دو سرا با عقل به دست مى آيد و هر كه بى بهره از عقل باشد، از هر دو سرا بى بهره خواهد بود.و فرمود: دانش خود را به مردم ياد ده، و دانش ديگران را فراگير كه [در آن صورت،[ دانش خود را استوار كرده اى و آنچه را نمى دانستى ياد گرفته اى.و از خاموشى پرسيدند، فرمود: خاموشى، پوشش درماندگى و زينت آبرو است. و شخص ساكت، در آسايش و همنشين او در امنيّت است.و فرمود: هلاكت مردم در سه چيز است: كبر، حرص و حسد. پس كبر، مايه نابودى دين است و ابليس به سبب آن از رحمت خداوند دور شد، و حرص، دشمن جان آدمى است و آدم به سبب آن از بهشت بيرون شد، و حسد، پيشاهنگ بدى هاست و قابيل به سبب آن هابيل را كشت.و فرمود: نزد كسى مرو مگر آن كه به بخشش او اميدوار باشى، و [يا ] از [ستم و[ سلطه او بيمناك باشى، يا از علم او بهره ببرى، يا به بركت دعاى او اميدوار باشى، يا صله رحمى را كه ميان تو و اوست، انجام دهى.