بازگشت

طمع


404 ـ فتّال نيشابورى از ابوليلى نقل كرده است:حسن بن علىّ عليه السلام ما را بدرقه كرد، و چون خواستيم برويم [و از او جداشويم]، درخواست نصيحت كرديم؛ فرمود: از خدا پروا داشته باشيد، و مبادا [به دنيا ] طمع كنيد كه طمع خوى خواهد شد.