بازگشت

خيري كه هيچ شري ندارد


403 ـ و نيز حرّانى مى گويد: [ امام حسن عليه السلام ] فرمود:هركس نيكوگزينى خود را به خدا واگذارد، غير آن حالتى را كه [در آن است و] خدا برايش گزيده است، آرزو نكند.و فرمود: ننگ [ ظاهرى، نزد مردم ظاهربين] آسان تر از آتس [ قهر خداوند [است.و فرمود: خيرى كه هيچ شرّى ندارد، شكر در نعمت و صبر در مصيبت است.و به مردى كه از بيمارى برخاسته بود، فرمود: خدا يادت كرد؛ يادش كن، و گناهانت را بخشيد؛ شكرش كن.و [پس از بى وفايى ياران و] هنگام صلح با معاويه، [خطبه اى خواند و ضمن آن[ فرمود: سوگند به خدا! آنچه ما را از نبرد با شاميان بازداشت، نه شكّ [در باطل بودنمعاويه] بود و نه پشيمانى [ از نبرد با او]. در گذشته، ما با سلامت [دل] و صبر، با آنان مى جنگيديم، امّا اينك سلامت [دل ها [با دشمنى به تاراج رفته، و صبر [و پايدارى] با بى تابى؛ و در حركت به صفّين، دين شما مردم، پيشاپيش دنياى شما بود، امّا امروز دنياى شما، پيشاپيش دينتان واقع شده است.و فرمود: هيچ كس را نشناسم جز آن كه [در ارتباط] ميان خود و پروردگار خود، نابخرد است.