بازگشت

روزي


و فرمود: همچون تلاش پيروزمند، در طلب [دنيا ] نكوش، و همچون تسليم شدگان، به تقدير تكيه مكن، كه در جست وجوى فضل [و احسان] خدا بودن، سنّت است و معتدل بودن در طلب، عفّت. نه عفّت، روزى را دفع كند و نه حرص، آن را بيفزايد كه روزى قسمت شده است و حرص ورزيدن گناه ورزيدن، است.