بازگشت

مشورت


402 ـ حرّانى مى گويد:[ امام] حسن عليه السلام فرمود: هيچ مردمى با هم مشورت نكردند مگر آن كه به كمال خود راه يافتند.