بازگشت

عقل وسيله نجات


400 ـ ديلمى مى گويد:و از [ امام] حسن بن علىّ عليه السلام نقل شده است: در خطبه اى فرمود: بدانيد كه عقل، سنگر است؛ و بردبارى، زينت است؛ و وفا، جوانمردى است؛ و شتاب [بيجا ]، نابخردى است؛ و نابخردى، سفاهت است؛ و سفاهت، ناتوانى است؛ و همدمى اهل دنيا، ننگ است؛ و آميزش با فاسقان، [دغدغه جان و] شكّ است؛ و هركس برادران [ ايمانى[ خود را خوار بشمرد، جوانمردى اش تباه گردد؛ و جز ترديدكنندگان، به هلاكت نرسند؛ و هدايت يافتگانى كه در روزى خود يك لحظه نيز به خدا بدبين نباشند، رستگارند. پس جوانمردى و حياى آنان كامل است، صبر مى كنند تا خدا روزى شان دهد. و چيزى از دين و جوانمردى خود را به دنيا نفروشند، و چيزى از دنيا را با معصيت هاى خدا نجويند. و از عقل و جوانمردى آدمى، شتاب در برآوردن نيازهاى برادران [ ايمانى[خود است، هرچند آن نيازها را نزد او نياورده باشند. و برترين موهبتى كه خدا به بنده خود داده، عقل است؛ زيرا نجات از آفات دنيا و در امان بودن از عذاب آخرت، با عقل است.