بازگشت

مروّت


398 ـ حرّانى مى گويد:


از امام حسن عليه السلام درباره مروّت پرسيدند، فرمود: شيفته دين خود بودن، و مال خود را سامان دادن [و از حرام و شبهه پيراستن]، و حقوق [خدا و مردم [را پرداختن.و فرمود: تيزبين ترين چشم آن است كه در خير نفوذ كند، و شنواترين گوش آن است كه پند را بشنود و از آن سود برد، و سالم ترين دل آن است كه از شبهه و وسوسه ها پاك باشد.