بازگشت

عقل و تدبير


397 ـ صدوق رحمه الله با سند خود نقل كرده است:از [ امام] حسن بن علىّ عليه السلام درباره عقل و [تدبير [پرسيدند، فرمود: غصّه ها را جرعه جرعه نوشيدن، [و گرفتارى هاى را با بردبارى تحمّل كردن،] و دشمنان را فريفتن.