بازگشت

سخناني از سبط اكبر در پاسخ اميرالمؤمنان(ع)


394 ـ حرّانى مى گويد:درباره همه اين معانى، سخنانى از سبط اكبر، امام پارسا، ابومحمّد حسن بن علىّ ـ صلوات اللّه عليهما ورحمته وبركاته ـ در پاسخِ پرسش هاى اميرمؤمنان عليه السلام يا ديگرى، نقل شده است [بدين قرار]:پرسيدند: زهد چيست؟ فرمود: شيفته تقوا بودن و دل كندن از دنيا.پرسيدند: حلم چيست؟ فرمود: فروبردن خشم و مسلّط بودن بر خود.پرسيدند: درست كردارى چيست؟ فرمود: بدى را با نيكى برطرف كردن.پرسيدند: شرف چيست؟ فرمود: با خويشان خود نيكى كردن، و خطاهاى آنان را تحمّل كردن.پرسيدند: دلاورى چيست؟ فرمود: دفاع از پناهنده، و پايدارى در ميدان ناگوارى ها، و حمله در سختى هاى جنگ.


پرسيدند: بزرگوارى چيست؟ فرمود: هنگام ضرر و زيان [نيز] عطا كنى، و از گناه ديگران درگذرى.پرسيدند: جوانمردى چيست؟ فرمود: نگه دارى دين، وعزيزداشتن خود، و نرمخويى، و نيكوكارى پيوسته، و پرداخت حقوق [خدا و خلق]، و با مردم مهربان بودن.پرسيدند: كَرَم چيست؟ فرمود: عطاكردن پيش از درخواست، و اطعام كردن در قحطى [و كم يابى ها ].پرسيدند: فرومايگى چيست؟ فرمود: اندك [ از مال] را مراقب بودن، و [مال [ناچيزرا [ از نيازمند آن] بازداشتن.پرسيدند: پستى چيست؟ فرمود: خسيسى و بد زبان بودن.پرسيدند: سخاوت چيست؟ فرمود: بخشيدن در رفاه و تنگدستى.پرسيدند: بخل چيست؟ فرمود: دارايى در دست را شرف ديدن، و انفاق كردن ها را تلف پنداشتن.پرسيدند: برادرى چيست؟ فرمود: برادرى كردن در سختى و آسانى.پرسيدند: ترس چيست؟ فرمود: حمله كردن بر دوست، و خوددارى كردن از دشمن.پرسيدند: بى نيازى چيست؟ فرمود: خشنود بودن آدمى به آنچه برايش مقدّر شده است؛ هرچند اندك باشد.پرسيدند: نيازمندى چيست؟ فرمود: آزمندى [و شيفتگى] آدمى به هر چيز.پرسيدند: بخشندگى چيست؟ فرمود: بخشيدن در حدّ توان.پرسيدند: كرم چيست؟ فرمود: نگه دارى [خود و خويشان] در سختى و آسانى.پرسيدند: دليرى چيست؟ فرمود: برخورد [و پيكار] كردن با هماوران و همرزمان.پرسيدند: عزّتمندى چيست؟ فرمود: دلاوربودن وهماورد شدن بانيرومندترين مردم.پرسيدند: ذلّت چيست؟ فرمود: دلهره داشتن هنگام راستى و درستى.پرسيدند: حماقت چيست؟ فرمود: درافتادن با فرمانروا و آن كه بر آزار تو تواناست.پرسيدند: سربلندى چيست؟ فرمود: انجام زيبايى ها و ترك زشتى ها.پرسيدند: دورانديشى چيست؟ فرمود: بردبارىِ مدام، و مدارا با حكمرانان، و از همه مردم بر حذر بودن.پرسيدند: شرف چيست؟ فرمود: هماهنگى با برادران و نگه دارى پناهندگان.پرسيدند: محروم بودن چيست؟ فرمود: پشت پازدن به بهره در اختيار.پرسيدند: سفاهت چيست؟ فرمود: پيروى دونان و همدمى گمراهان.پرسيدند: ناتوانى در سخن چيست؟ فرمود: بازى كردن با ريش هنگام سخن، و سينه صاف كردنِ فراوان.پرسيدند: شجاعت چيست؟ فرمود: هماوردى با اقران و پايدار بودن در زد وخوردها.پرسيدند: تكلّف چيست؟ فرمود: سخن گفتن در بيهوده ها.
پرسيدند: نابخرد كيست؟ فرمود: آن كه نادان در [تدبير] مال، و سهل انگار در [حفظ [آبرو است.پرسيدند: پستى چيست؟ فرمود: خود را نگه داشتن، و ناموس خود را واگذاردن.