بازگشت

تقوا


380 ـ حرّانى نقل كرده است:

[ امام] حسن عليه السلام فرمود: [بندگان خدا! ] بدانيد كه خدا شما را بيهوده نيافريد، و خودسر رها نكرد، اجل هاى شما را نوشت. و روزى ها را ميان شما تقسيم كرد تا هر خردمندى منزلت خود را بشناسد و بداند كه آنچه برايش مقدّر است، به آن مى رسد و آنچه برايش مقدّر نيست، نمى رسد. خداوند رزق و روزى دنياى شما را به عهده گرفت، و شما را براى عبادت خود فراغت داد، و شما را بر سپاس خود ترغيب كرد، و ياد خود را بر شما واجب كرد، و به تقوا سفارش نمود، و آن را نهايت خشنودى خود قرار داد كه «تقوا» درِ هر توبه، و سرآمدِ هر حكمت، و شرفِ هر كارى است، [و] به سبب تقوا، پارسايان، رستگار شدند. خداوند متعال فرمود: «به راستى كه پارسايان را، رستگارى است»، و فرمود: «و خدا كسانى را كه پارسايى پيشه كنند، به [پاس] كارهايى كه مايه رستگارى شان شد، نجات مى دهد، بدى [و عذاب] به آنان نمى رسد، و غمگين نخواهند شد». پس اى بندگان خدا! از خدا پروا كنيد، و بدانيد هركه از خدا پروا كند، خدا راهى براى بيرون شدن از فتنه ها به رويش بگشايد، و در كارش، درستى بخشد، و هدايتش را فراهم كند، و حجّت و دستاويزش را پيروز سازد، و روسفيدش كند، و خواسته اش را عطا كند، [و [با افرادى كه خدا نعمت به آنان داده است، يعنى پيامبران و راستى پيشگان و گواهان و شايستگان [همنشين سازد]، و اينان چه خوش رفيقانى اند!